Dar męstwa

NOWENNA PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO “OBDAROWANI BOGIEM”  |  Dzień 5. Teksty do modlitwy: Ps 56,5-12 oraz Dz 3,8-20. Człowiek, który stawia Boga na pierwszym miejscu (dar bojaźni Bożej), ma z Nim relację synowską (dar pobożności) i wchodzi w głębię Jego serca, by Go coraz bardziej poznawać (dar umiejętności), otrzymuje również moc (dar męstwa), by nie zrażać się tym wszystkim, co będzie go chciało “ściągnąć” z drogi, którą obrał.

Dar umiejętności (wiedzy)

NOWENNA PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO “OBDAROWANI BOGIEM”  |  Dzień 4 Tekst do modlitwy: 1 J 2,3-6.20-23. Dar umiejętności, dosłownie wiedzy, uzdalnia nas do głębokiej wiary w Boga i nowego rozumienia prawd objawionych. Pomaga nam poznać Boga i Jego wolę. Ale nie chodzi tu o wiedzę uniwersytecką, ale o pełną prostoty osobistą relację z Bogiem. Jeżeli dar bojaźni Bożej pomaga nam uznać, że to nie ja jestem bogiem, a jedynie stworzeniem i postawić Boga na pierwszym miejscu, a dar pobożności uczy nas przyjmować wobec Boga postawę dziecka, to przez dar wiedzy Bóg idzie o krok dalej i objawia nam głębię swego serca, pokazuje Kim jest.

Dar pobożności

NOWENNA PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO “OBDAROWANI BOGIEM”  |  Dzień 3 Teksty do modlitwy: Rz 8,14-17 oraz 1 J 3,1-2. Duch Święty w darze pobożności uzdalnia nas do nazywania Boga Ojcem. My nosimy w sobie różne obrazy naszych ojców, możemy je projektować na obraz Boga Ojca. Te obrazy mogą przesłaniać nam prawdę o tym, jakim Ojcem jest Bóg. I tu z pomocą przychodzi nam Duch Święty. Ukazuje nam prawdziwe oblicze Boga. Udzielając nam daru pobożności, uzdalnia nas do bliskiej relacji z Bogiem Ojcem. Pokazuje nam naszą tożsamość. Jestem synem Boga. Jestem córką Boga.

Dar bojaźni Bożej

NOWENNA PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO “OBDAROWANI BOGIEM”  |  Dzień 2 Teksty do modlitwy: Syr 1,11-20 oraz 1 J 4,18. We fragmencie z Mądrości Syracha kilka razy powtarza się sformułowanie „Bojaźń Pańska”, „bać się Pana”. I możemy czuć się niekomfortowo, doświadczać swego rodzaju rozdarcia. Bo z jednej strony słyszymy o Bogu, który kocha bezwarunkowo i bezgranicznie, a z drugiej może inni mówią nam, że powinniśmy się Boga bać. Po co nam zatem taki dar?

Prośba o wylanie Ducha Świętego

NOWENNA PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO “OBDAROWANI BOGIEM”  |  Dzień 1 Teksty do modlitwy: J 7, 37-39 oraz Dz 1, 4-14. Rozpoczynając modlitwę uczyń Znak Krzyża. Bo to w momencie śmierci Jezus oddał ducha – jakby tchnął Go na tych, którzy do krzyża się zbliżyli, byli pod nim. To jest pierwszy moment obdarowywania nas Duchem Świętym. Przez chwilę uświadom sobie, że w Tobie jest Tchnienie Życia – oddech – wdech i wydech. W momencie Twoich narodzin Bóg dał Ci pierwszy oddech – wdech, w momencie Twojej śmierci oddasz go Bogu w Twoim ostatnim wydechu. Zatem Tchnienie Życia jest cały czas w Tobie. Nie musisz szukać gdzieś daleko – zauważ, że Duch Święty już jest w Tobie i działa.

Stań się miłością

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 13 maja Tekst: Dz 18, 1-8 Prośba: o przyjęcie łaski zbawienia i miłości. Myśli pomocne w rozważaniu: Słowo opowiada nam historię św. Pawła i jego drogi jako misjonarza, ewangelizatora, Apostoła. Zatrzymaj się w tej modlitwie...

Jeszcze znieść nie możecie

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 12 maja. Tekst: J 16,12-15 Prośba: o łaskę patrzenia oczami Jezusa. Od kilku dni przysłuchujemy się ostatnim słowom Jezusa, które wypowiadał do uczniów. To Jego testament, pożegnanie. Jezus jest świadomy, że gdyby pozostał dłużej na...

Bóg obecności

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 11 maja 2021 Tekst: J 16, 5-11 Prośba: o łaskę wiary w to, że Jezus jest zawsze blisko, ze mną Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus mówi, że odchodzi, idzie do Ojca. On wie, że to wywoła nasz smutek, pustkę, tęsknotę. Mówi jednak, że...