Duch Ożywiciel

Ez 37,1-14 1. Scena opisana w dzisiejszym fragmencie jest bardzo plastyczna. Zachęcam do tego, abyś wyobraził sobie tę Ezechielową wizję. Zobacz piękne zielone wzgórza i eksplozję życia, a na dnie doliny wyschłe kości i śmierć. Przejdź razem z prorokiem przez dolinę....

Dar mądrości

1 Kor 2,1-16 1. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. Dzisiaj pochylimy się nad darem mądrości. Na kartach Pisma Świętego nazywany jest darem więcej wartym niż najdrogocenniejsze perły (por. Prz...

Dar rozumu

Flp 3, 4-12 1. Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana – rozważamy dzisiaj przedostatni z darów Ducha Świętego, dar rozumu. Jest to dar, w którym Bóg przyciąga nas do siebie coraz bardziej i pozwala...

Dar rady

Rz 12, 1-21 1. Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża… – dar rady ma bardzo wiele aspektów, lecz jego główną cechą jest “rozeznawanie”. To dar, który pomaga nam rozeznać, rozpoznać to, co...

Dar męstwa

Dz 4, 1-31 1. Wtedy Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział… – Na początku tej modlitwy warto zdać sobie sprawę z tego, w jakim stopniu lęk panuje w naszym życiu. Zobacz, ilu rzeczy się boisz, o co drżysz, co napawa Cię lękiem. Św. Jan w swoim liście...

Dar umiejętności (wiedzy)

1 J 2,3-29 1. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Dar umiejętności, dosłownie wiedzy, uzdalnia nas do głębokiej wiary w Boga i nowego rozumienia prawd objawionych. Pomaga nam poznać Boga i Jego wolę. Ale nie chodzi tu o wiedzę...