Duch działający

NOWENNA PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO “OBDAROWANI BOGIEM” | Dzień 9. Teksty do modlitwy: Ez 37,1-14 oraz Dz 2,1-4. Dary Ducha Świętego zostały Ci dane w dniu Twojego Chrztu świętego. W tym dniach miałeś okazję uświadomić sobie jakie jest ich znaczenie w życiu chrześcijanina, w Twoim życiu. One są w Tobie. Wystarczy zacząć ich używać.

Dar mądrości

NOWENNA PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO “OBDAROWANI BOGIEM” | Dzień 8. Tekst do modlitwy: 1 Kor 2,1-16. Dar mądrości, który pozwala nam patrzeć oczami Boga na innych, ale także na wydarzenia. Św. Tomasz nazywał ten dar pewnym instynktem Bożym. Jest to zdolność wczucia się w sytuacje, dostrzeżenia we wszystkim, co mnie otacza Bożego pierwiastka.

Dar rozumu

NOWENNA PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO “OBDAROWANI BOGIEM” | Dzień 7. Teksty do modlitwy: Flp 3, 4-12 oraz 1 J 4,16. Poprzez dar rozumu Bóg przyciąga nas do siebie coraz bardziej. On sam daje się nam poznawać, żebyśmy byli podobni do Niego. Dar rozumu pozwala nam poznawać Boga, na ile tylko nasz umysł ludzki jest w stanie to zrobić.

Dar rady

NOWENNA PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO “OBDAROWANI BOGIEM” | Dzień 6. Teksty do modlitwy: Rz 12, 1-3 oraz 1 J 4,1-6. Dar rady ma bardzo wiele aspektów, lecz jego główną cechą jest “rozeznawanie”. To dar, który pomaga nam rozeznać, rozpoznać to, co pochodzi od Boga (jest Jego wolą), od tego, co pochodzi od złego ducha lub od wszelkich sił przeciwnych Bogu.

Dar męstwa

NOWENNA PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO “OBDAROWANI BOGIEM”  |  Dzień 5. Teksty do modlitwy: Ps 56,5-12 oraz Dz 3,8-20. Człowiek, który stawia Boga na pierwszym miejscu (dar bojaźni Bożej), ma z Nim relację synowską (dar pobożności) i wchodzi w głębię Jego serca, by Go coraz bardziej poznawać (dar umiejętności), otrzymuje również moc (dar męstwa), by nie zrażać się tym wszystkim, co będzie go chciało “ściągnąć” z drogi, którą obrał.

Dar umiejętności (wiedzy)

NOWENNA PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO “OBDAROWANI BOGIEM”  |  Dzień 4 Tekst do modlitwy: 1 J 2,3-6.20-23. Dar umiejętności, dosłownie wiedzy, uzdalnia nas do głębokiej wiary w Boga i nowego rozumienia prawd objawionych. Pomaga nam poznać Boga i Jego wolę. Ale nie chodzi tu o wiedzę uniwersytecką, ale o pełną prostoty osobistą relację z Bogiem. Jeżeli dar bojaźni Bożej pomaga nam uznać, że to nie ja jestem bogiem, a jedynie stworzeniem i postawić Boga na pierwszym miejscu, a dar pobożności uczy nas przyjmować wobec Boga postawę dziecka, to przez dar wiedzy Bóg idzie o krok dalej i objawia nam głębię swego serca, pokazuje Kim jest.

Dar pobożności

NOWENNA PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO “OBDAROWANI BOGIEM”  |  Dzień 3 Teksty do modlitwy: Rz 8,14-17 oraz 1 J 3,1-2. Duch Święty w darze pobożności uzdalnia nas do nazywania Boga Ojcem. My nosimy w sobie różne obrazy naszych ojców, możemy je projektować na obraz Boga Ojca. Te obrazy mogą przesłaniać nam prawdę o tym, jakim Ojcem jest Bóg. I tu z pomocą przychodzi nam Duch Święty. Ukazuje nam prawdziwe oblicze Boga. Udzielając nam daru pobożności, uzdalnia nas do bliskiej relacji z Bogiem Ojcem. Pokazuje nam naszą tożsamość. Jestem synem Boga. Jestem córką Boga.

Dar bojaźni Bożej

NOWENNA PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO “OBDAROWANI BOGIEM”  |  Dzień 2 Teksty do modlitwy: Syr 1,11-20 oraz 1 J 4,18. We fragmencie z Mądrości Syracha kilka razy powtarza się sformułowanie „Bojaźń Pańska”, „bać się Pana”. I możemy czuć się niekomfortowo, doświadczać swego rodzaju rozdarcia. Bo z jednej strony słyszymy o Bogu, który kocha bezwarunkowo i bezgranicznie, a z drugiej może inni mówią nam, że powinniśmy się Boga bać. Po co nam zatem taki dar?