Wprowadzenie do modlitwy na 34 Niedzielę zwykłą, Chrystusa Króla Wszechświata, 22 listopada

Tekst: J 18, 33b – 37

Prośba: o łaskę życia w prawdzie i miłości oraz o zależność od Boga.

Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata. Nie jest dostrzegalne, gdyż jest w nas, jak to sam Jezus powiedział (por. Łk 17, 20-21). Jego panowanie więc dotyczy serca człowieka, a nie jakiegoś terytorium z jakimś konkretnym systemem politycznym i armią. Chodzi o panowanie Boga w życiu człowieka, który tak go przemienia, że ten przemienia świat. Panowanie Boga jest panowaniem miłości, gdyż Bóg jest miłością (1 J 4, 8). Człowiek ma czynić sobie ziemię poddaną, a sam jest poddany Bogu – ale w miłości. Wtedy Jego panowanie nad światem nie będzie uciskiem, wyzyskiem czy krzywdą, lecz w prawdzie, sprawiedliwości i miłości.

Jezus potwierdza Piłatowi, że jest królem, ale zaraz potem mówi o prawdzie. Jako król narodził się na to, by dać świadectwo prawdzie. Kłamstwem jest każdy grzech. Do niego kusi nas ojciec kłamstwa – diabeł. Jezus narodził się na to, aby nas uczynić ludźmi wolnymi w Bogu, kochającymi na Jego wzór (a więc miłością całkowitą, pełną, aż po oddanie życia). Kłamstwo polega na życiu tylko dla siebie, na życiu w grzechu samowystarczalności i samozadowolenia – życiu tak, jakby człowiek sam sobie życie dał i mógł z nim robić, co chce. Prawda to życie w zależności od Boga (całkowitej zależności), to życie w Duchu, a gdzie jest Duch, tam i wolność. Taką drogę przeszedł Jezus i taką my mamy przejść – prowadzi ona przez śmierć ku pełni życia w Bogu. Czy tego chcesz? Jak wygląda to w Twojej codzienności?